Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Cookie instellingen
Effectyf

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten worden geleverd en waarvoor middelen kunnen worden ingezet om dienstverlening te optimaliseren.
b) Opdrachtgever:
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
c) Opdrachtnemer:
de Effectyf B.V. gevestigd te Velp, hierna te noemen Effectyf, die zich in Nederland conform de wettelijke bepalingen zelfstandig en voor eigen rekening, dan wel voor gezamenlijke rekening bedrijfsmatig bezighoudt met het aanbieden van diensten specifiek gericht op terugkeer naar werk en behoud van werk.

Artikel 2 algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten van Effectyf.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijf het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Opdrachtnemer beschikt over een op de wet gebaseerd privacy- en klachtenreglement. Deze zijn bij opdrachtnemer op te vragen.

Artikel 3 aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
2. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door opdrachtnemer aan te geven termijn geldig.
3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
5. Elke opdracht wordt aan de zijde van opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever - uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van opdrachtnemer is ter zake beslissend.

Artikel 4 verplichtingen opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de opdracht.
2. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren conform de kwaliteitscriteria van de Stichting Blik Op Werk, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285045, met dien verstande dat de door opdrachtnemer te vervullen overeenkomst(en) geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting betreft, zodat opdrachtnemer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren.

Artikel 5 verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren, met dien verstande dat indien de opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt, opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en zonder korting of verrekening te betalen, bij gebreke waarvan opdrachtgever na het verstrijken van de vervaltermijn van rechtswege in verzuim is.

Artikel 6 betalingen

1. Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke incassokosten gelijk worden gesteld aan het tarief dat is neergelegd in het rapport Voorwerk II.

Artikel 7 geheimhouding

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.

Artikel 8 eigendomsrechten

1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 9 derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijke toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

Artikel 10 aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting danwel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van opdrachtnemer, van instructies, adviezen of opdrachten van opdrachtgever die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
3. De verplichting tot vergoeding voor geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere bedrijfsschade of gevolgschade.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt gedekt, of redelijkerwijs kan worden gedekt.
5. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het bedrag waar de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn betrekking op heeft.
6. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krach-tens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de opdrachtgever werd geleverd, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer terzake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat deze aan die derde dient te voldoen. De opdrachtgever is tevens verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.

Artikel 11 ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ontbinding van de opdracht door opdrachtnemer is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 12 overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmachtsituatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
3. Indien de overmachtsituatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13 beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Een eventueel tussen partijen overeengekomen termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken.

Artikel 14 toepasselijk recht, geschillen

1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
2. Ten aanzien van geschillen ter zake of in verband met de door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn van de in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer bevoegde rechter, c.q. bevoegde rechter in het arrondissement, met dien verstande dat opdrachtnemer zich te allen tijde kan wenden tot de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever gevestigd is.

Bekijk de wereld van complex verzuim door diverse brillen