Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Cookie instellingen
Effectyf

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a) Aanbieding: iedere offerte en ieder aanbod of (schriftelijke) mededeling van Opdrachtnemer gericht op het tot stand brengen van een Opdracht.
b) Opdracht: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan door Opdrachtnemer diensten worden geleverd.
c) Opdrachtgever:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
d) Opdrachtnemer:
de Effectyf B.V. gevestigd te Velp, hierna te noemen Effectyf, die zich in Nederland conform de wettelijke bepalingen zelfstandig en voor eigen rekening, dan wel voor gezamenlijke rekening bedrijfsmatig bezighoudt met het aanbieden van diensten specifiek gericht op terugkeer naar werk en behoud van werk.

Artikel 2: algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle Opdrachten en op alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren diensten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas bindend nadat zijschriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de Opdracht waarvoor de afwijking overeen is gekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijf het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door Opdrachtnemer aan te geven termijn geldig.
2. De Opdracht komt tot stand zodra Opdrachtgever de Aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd, tenzij Opdrachtnemer na ontvangst van die bevestiging met bekwame spoed aangeeft van de Opdracht af te willen zien.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de Opdracht pas tot stand, nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de Aanbieding in te stemmen.
4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen (schriftelijke)Aanbieding c.q. opdrachtbevestiging worden verzonden, geldt de start van de uitvoering van het werk dor Opdrachtnemer – of, indien deze eerder wordt verzonden, de (eerste) factuur - als bevestiging van de Opdracht, waarbij de factuur geacht wordt de Opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van Opdrachtnemer is ter zake beslissend.

Artikel 4: verplichtingen Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de Opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden in de Aanbieding die leidde tot de Opdracht.
2. Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren conform de kwaliteitscriteria van de Stichting Blik Op Werk, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285045, met dien verstande dat de door Opdrachtnemer te vervullen overeenkomst(en) geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting betreft, zodat Opdrachtnemer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren.
3. Eventueel in een Opdracht opgenomen termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer, zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de Opdracht is overeengekomen. Opdrachtnemer is gehouden om het redelijk mogelijke te doen om de desbetreffende termijnen aan te houden, maar eventuele overschrijding daarvan levert geen tekortkoming zijdens Opdrachtnemer op en kan nimmer leiden tot enige aanspraak op schadevergoeding van Opdrachtgever. Partijen gaan dan in overleg over nieuwe termijnen voor voltooiing.

Artikel 5: verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer binnen de daartoe door Opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de Opdracht naar behoren uit te voeren, met dien verstande dat indien de Opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt, Opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: prijzen en betalingen

1. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en – tenzij anders vermeld – exclusief eventuele verdere (overheids)heffingen. Bij langlopende Opdrachten is Opdrachtnemer gerechtigd om aan het einde van ieder kalenderjaar overeengekomen prijzen te indexeren.
2. Indien en voor zover na de totstandkoming van een Opdracht, Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aanvullende, niet in de Opdracht benoemdewerkzaamheden uitvoert, zal de Opdrachtgever hiervoor de op dat moment binnen Opdrachtnemer voor de desbetreffende werkzaamheden geldende prijzen dienen te voldoen
3.Opdrachtgever dient iedere factuur binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en zonder korting, opschorting of verrekening te betalen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf verzuimdatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:199a BW.
4. Alle door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 75,-, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeld Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een specifieke (latere) factuur.

Artikel 7: geheimhouding en privacy

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot deinformatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de Opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.
2. Ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door de Opdrachtnemer van of via Opdrachtgever worden verkregen en verwerkt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, garandeert de Opdrachtgever dat zij als Verwerkingsverantwoordelijk of(sub-)verwerker voor een derde partij gerechtigd is die persoonsgegevens te verwerken en ten behoeve van de Opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking mag stellen.
3. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens die zij ten behoeve van of bij de uitvoering van een Opdracht verkrijgt in overstemming met de AVG en haar privacy beleid. Het privacy beleid van Opdrachtnemer is vastgelegd in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtgever https://www.effectyf.nl/legal/privacybeleid.

Artikel 8: intellectuele eigendomsrechten

1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten zoals  auteursrechten, databankrechten of modelrechten, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet(tevens) aan derden toekomen.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, databankrechten of modelrechten, met betrekking tot hetgeen (mede) door de Opdrachtnemer tot stand is gebracht, berusten bij Opdrachtnemer.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, heeft een Opdracht nimmer tot doel of gevolg dat intellectuele eigendomsrecht worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is en blijft enige rechthebbende op die intellectuele eigendomsrechten.  
4. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 9: derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever daarvan in kennis.
2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de Aanbieding, kunnen deze alleen worden doorbelast indien vooraf schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen voor het inschakelen van de derde.

Artikel 10: aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en kan – met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen - slechts aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die aan haar toerekenbaar zijn, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende Opdracht mag worden vertrouwd.
2. Opdrachtnemer is  nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend schade bestaande uit productie- en omzetverlies, contract- of klantverlies, schade aan personen en schade van derden, behoudens voor zover deze schade oorzaak vindt in opzet of grove roekeloosheid van Opdrachtnemer.
3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onder een Opdracht is beperkt tot het totale bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en dan nog tot maximaal het bedrag gelijk aan de totale contractwaarde van de betreffende Opdracht, dan wel, in geval van een lang lopende(duur)Opdracht of aansluitende serie van Opdrachten, de totale waarde van die Opdracht over het kalenderjaar voorafgaande aan het moment dat de schade ontstond.
4. Opdrachtnemer is, jegens Opdrachtgever of anderszins, nimmer aansprakelijk voor schade van derden ongeacht of deze direct of indirect voortvloeit uit een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor eventuele vorderingen van derden samenhangend met de Opdracht jegens Opdrachtnemer dienaangaande, met inbegrip van boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.
5. Iedere vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de wettelijke klachtplicht of indien en voor zover Opdrachtnemer niet uiterlijk binnen 1 jaar nadat Opdrachtgever met de schade bekend was of bekend had moeten zijn door Opdrachtgever in rechte voor die schade is aangesproken.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade die mede voortvloeit uittekortkomingen, toedoen of nalaten van Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgeververantwoordelijk is, of voor schade die mede voortvloeit uit handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde hulppersonen, voor zover dat handelen of nalaten redelijkerwijs buiten de uit de Opdracht voortvloeiende werkzaamheden valt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
7. Het bepaalde in dit artikel 10 geldt uitdrukkelijk ook ten gunste van alle(rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich ter uitvoering van de Opdracht bedient. Die partijen kunnen zich waar nodig jegens de Opdrachtgeveruitdrukkelijk op alle onderdelen van dit artikel beroepen.

Artikel 11: opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ontbinding van de Opdracht door Opdrachtnemer geschied door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereistis.
3. Ontbinding laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 12: overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ondergenoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van Opdrachtnemer of diens leveranciers.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen vaneen overmachtsituatie en met Opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de Opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
3. Indien de overmachtsituatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Opdrachten de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13: beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2..Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan welsurseance van betaling heeft aangevraagd, kan de andere partij zonderinachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze Opdracht met onmiddellijke ingang, beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 14: toepasselijk recht, geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden, iedere Opdracht en alle verdere overeenkomsten met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, Opdrachten danwel de uitleg of uitvoering daarvan, is uitsluitend de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd, met dien verstande dat Opdrachtnemer zich te allen tijde kan wenden tot de rechter van de plaats waar Opdrachtgevergevestigd is.

Bekijk de wereld van complex verzuim door diverse brillen