Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Cookie instellingen
effectyf

Klachtenreglement

Klachtenreglement

Artikel 1: begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • klacht: Een mondelinge of schriftelijk uiting van onvrede over de organisatie van de begeleidingsorganisatie en de bejegening of behandeling door de begeleidingsorganisatie of personen werkzaam voor de begeleidingsorganisatie;
 • klager: Ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Effectyf bv. De volgende personen kunnen ook als klager optreden: de vertegenwoordiger die door cliënt is aangewezen, of de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt, de zaakwaarnemer voor diegene die zijn zaken niet zelf kan behartigen of familieleden of partner van cliënt.

een klager kan zijn:

 1. Een kandidaat/werknemer die door de begeleidingsorganisatie wordt begeleid;
 2. Een opdrachtgever: gemeente, UWV, arbeidsvoorziening, awbz gefinancierde zorginstelling, school voor speciaal onderwijs of een persoon met een persoonsgebonden budget (PGB);
 3. Een werkgever die een werknemer in dienst heeft die door de begeleidingsorganisatie wordt begeleid.

Verder wordt verstaan onder:

 • Aangeklaagde: (een lid van) het personeel, een directielid of een persoon anderszins verbonden aan Effectyf bv, tegen wie een klacht is ingediend;
 • klachtbehandeling: Het onderzoek naar de oorzaak van een klacht zo nodig resulterend in een niet juridisch afdwingbare uitspraak over de klacht en een advies aan de begeleidingsorganisatie over door deze te nemenmaatregelen naar aanleiding van de klacht;
 • Klachtencommissie: De door de begeleidingsorganisatie ingestelde commissie die verantwoordelijk is voor de klachtbehandeling;

Artikel 2. doelstelling van de klachtenregeling

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:

 • het recht doen aan de individuele klager
 • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Effectyf bv

Artikel 3. uitgangspunten bij de klachtenregeling

De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • de klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde (punt 1t/m 4 van procedure  klachtenafhandeling);
 • de klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht;
 • zo nodig doet de klachtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies aan de  begeleidingsorganisatie over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
 • de klachtenregeling is voor de klager laagdrempelig en kosteloos;
 • beide partijen hebben recht op bijstand en het recht om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure;
 • de klacht moet vlot afgehandeld worden volgens vaste, overzichtelijke procedures(conform voorschrift “Blik op Werk, 2.3 managen van klachten”);
 • beide partijen kunnen gehoord worden volgens het beginsel van hoor en wederhoor;
 • beide partijen hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht;
 • persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
 • de klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

Artikel 4. indienen van een klacht

 • lid 1 de klager wendt zich bij voorkeur eerst tot Effectyf bv of de betreffendefunctionaris, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
 • lid 2 als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om met de begeleidingsorganisatie zelf tot een oplossing van de klacht te komen, kan de klager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie.

Artikel 5. instelling klachtencommissie

Effectyf bv heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie van Pluryn, de voormalige moederorganisatie van de Jobstap Groep..

Artikel 6. geldigheid

 • Lid 1.De klachtenregeling treedt in werking op 1 december 2004.
 • Lid 2. De klachtenregeling geldt voor onbepaalde tijd. Wijziging of aanvulling van de regeling vindt plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels.

Versie10-04-2024

Bekijk de wereld van complex verzuim door diverse brillen